Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects

Hexámetro en latín (incluido en Métrica griega)

Toda la métrica griega pasó a la latina e incluso se complicó algo más --aún. El hexámetro dactílico también pasó y, como en griego, sirvió para la épica y la descriptiva. Lucrecio escribió su Rerum Natura, filosofía y ciencia de la naturaleza --de las cosas de la naturaleza-- en ese metro. He aquí el principio:

Titi Lucreti Cari. de Rerum Natura. Liber Primus

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,
alma Venus, caeli subter labentia signa
quae mare navigerum, quae terras frugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne animantum
concipitur visitque exortum lumina solis:
te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli
adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus
summittit flores, tibi rident aequora ponti
placatumque nitet diffuso lumine caelum.
nam simul ac species patefactast verna diei
et reserata viget genitabilis aura favoni,
aëriae primum volucris te, diva, tuumque
significant initum perculsae corda tua vi.
inde ferae pecudes persultant pabula laeta
et rapidos tranant amnis: ita capta lepore
te sequitur cupide quo quamque inducere pergis.
denique per maria ac montis fluviosque rapacis
frondiferasque domos avium camposque virentis
omnibus incutiens blandum per pectora amorem
efficis ut cupide generatim saecla propagent.
quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,
te sociam studeo scribendis versibus esse,
quos ego de rerum natura pangere conor

 y su escansión. Recordamos: seis dáctilos que a veces pasan a espondeo, pero no habitualmente en el quinto. Como hay muchas largas en latín, son de esperar muchos espondeos. Escribimos la cesura (5, penta; 7, hepta...): estas cesuras , por su preponderancia, sirven también para orientar en la escansión, no siempre fácil.

//Ae--ne-a   /dum ge-ne-/-trix, ho-mi-/-num di-/-vom-que vo-/-lup-tas //,    5
// al- ma Ve-/ nus, ca-e-/-li     sub----/-ter   la-/--ben--ti----a  / sig--na  //
//quae ma-re/ na---vi-ge-/rum, quae  /  ter-ras /  fru---gi---fe-/-ren-tis
// con-ce-le-/ bras,  per  / te    qu--o-/-niam ge-nu-/-s om-ne_a-ni-/-man-tum//

//con--ci-pi--/-tur   vi---/-sit--que_e--/-xor-tum / lu---mi-na / so-lis//:
// te, de--a,  /  te   fu--gi-/-unt  ven---/-ti,     te -   / nu-bi-la / cae-li//
//ad-ven-/-tum-que tu-/-um, ti-bi / sua-vis /dae-da-la /tel-lus
// sum-mit-/tit flo-/res, ti-bi rident aequora ponti                5
//pla-ca-/tum-que /ni-tet/ dif--fu-so / lu-mi-ne /cae-lum.
nam simul ac species patefactast verna diei
et rese/ra-ta vi-/get ge-ni-/ta-bi-li-/s au-ra fa-/voni,            5
aëriae primum volucris /te, di-/va, tu-/um-que//
significant initum perculsae corda tua vi.
/in-de fe-/-rae pe-cu-/des per-/sul-tant /pa-bu-la /lae-ta//
//et ra-pi-/dos tra-/nant am-/nis: i-ta /cap-ta le-/po-re//        7
/te se-qui-/-tur cu-pi-/de quo quam-/que_in-/-du-ce-re /per-gis//. ???
denique per maria ac montis fluviosque rapacis
/fron-di-fe-/ras-que do-/mos a-vi-/um cam-/pos-que vi-/ren-tis//
omnibus incutiens blandum per pectora amorem
efficis ut cupide generatim saecla propagent.
quae quoniam rerum naturam sola gubernas
nec sine te quicquam dias in luminis oras
exoritur neque fit laetum neque amabile quicquam,
//te so-ci-/am stu-de-/o scri-/ben-dis /ver-si-bu-/s es-se//,
//quos e-/go de re-/rum  na/ tu-ra /pan-ge-re /co-nor//

 


Vuelta al Principio    Última actualización: Thursday, 21 de February de 2013   Visitantes: contador de visitas