Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects

Escansión manual de algunas partes de la Ilíada  (incluido en Métrica cuantitativa griega)

Tras leer sobre el hexámetro dactílico, silabicemos y metricemos los primeros versos de la Ilíada: I.1-33.

       Hay problemas en Il.I.15,1-3, donde xruse/w a) debe ser un solo pie, lo que se consigue: abreviando la w en o  (lo que viene a constituir probablemente la llamada abreviación yámbica, larga a breve tras breve acentuada)),  y considerando semiconsonante esa o o la e/ , en el dáctilo:   //xru-se/-o a //
mh=nin a)/eide qea\ Phlhi+a/dew )Axilh=oj >ou)lome/nhn, h(\ muri/' )Axaioi=j a)/lge' e)/qhke, >polla\j d' i)fqi/mouj yuxa\j )/Ai+di proi/+ayen >h(rw/wn, au)tou\j de\ e(lw/ria teu=xe ku/nessin >oi)wnoi=si/ te pa=si, Dio\j d' e)telei/eto boulh/, >e)c ou(= dh\ ta\ prw=ta diasth/thn e)ri/sante >)Atrei/+dhj te a)/nac a)ndrw=n kai\ di=oj )Axilleu/j. >ti/j t' a)/r sfwe qew=n e)/ridi cune/hke ma/xesqai; >Lhtou=j kai\ Dio\j ui(o/j: o(\ ga\r basílh=i+ xolwqei\j >ou=son a)na\ strato\n o)/rse kakh/n, o)le/konto de\ laoi/, >ou(/neka to\n Xru/shn h)ti/masen a)rhth=ra >)Atrei/+dhj: o(\ ga\r h)=lqe qoa\j e)pi\ nh=aj )Axaiw=n >luso/meno/j te qu/gatra fe/rwn t' a)perei/si' a)/poina, >ste/mmat' e)/xwn e)n xersi\n e(khbo/lou )Apo/llwnoj >xruse/w? a)na\ skh/ptrw?, kai\ li/sseto pa/ntaj )Axaiou/j, >)Atrei/+da de\ ma/lista du/w, kosmh/tore law=n: >)Atrei/+dai te kai\ a)/lloi e)u+knh/midej )Axaioi/, >u(mi=n me\n qeoi\ doi=en )Olu/mpia dw/mat' e)/xontej >e)kpe/rsai Pria/moio po/lin, eu)= d' oi)/kad' i(ke/sqai: >pai=da d' e)moi\ lu/saite fi/lhn, ta\ d' a)/poina de/xesqai, >a(zo/menoi Dio\j ui(o\n e(khbo/lon )Apo/llwna. >e)/nq' a)/lloi me\n pa/ntej e)peufh/mhsan )Axaioi\
 
>ai)dei=sqai/ q' i(erh=a kai\ a)glaa\ de/xqai a)/poina: >a)ll' ou)k )Atrei/+dh? )Agame/mnoni h(/ndane qumw=?, >a)lla\ kakw=j a)fi/ei, kratero\n d' e)pi\ mu=qon e)/telle: >mh/ se ge/ron koi/lh?sin e)gw\ para\ nhusi\ kixei/w >h)\ nu=n dhqu/nont' h)\ u(/steron au)=tij i)o/nta, >mh/ nu/ toi ou) xrai/smh? skh=ptron kai\ ste/mma qeoi=o:
        1                         2                         3                           4                       5                          6         
---l--q------e---e---l----q-------e---e---l---q------e--e----l--q-----e--e---l---q-----e--e----l---q------q-----l-
    // --     7     7    /   --      7   7    /    --       7   7     /  --     7   7   /    --     7    7   /    --      --   //
 
7I mh=---ni-n-a-)/-I-ei----de-qe-I-a\ 7 Ph----I-lh--i+a/-de--I-w 7)A-xi --I---lh=---oj I
7I ou)-- lo--me/--I-nhn,7h(\-----I-mu--ri/' )A -I-xai --oi=j-- I- a)/l - ge' e )/-I--- qh---ke, I
7I pol -la\j----I-d' i)f-qi/ ----I  mouj-yu --I xa\j--)/A-i--+ I  di--pro-i/+ -I - ay-- en7I
-h (---rw/ ----wn,--au) -----tou\j-de\ e (----lw/-- ria---- teu= - xe ku/ -- nes --sin
-oi) ---w ---- noi= --si/-te---pa= -- si, Di-- o\j- d' e)-te----lei/ --e-to---bou - lh/,
-e)c-- ou(= -----dh\---ta\prw= -ta di---as-- th/ ----- thn- e) - ri/ -- san - te
-)At --rei/+ ----dhj-te a)/ ---- nac-a)n-----drw=n kai\---- di=- -oj )A----xil --leu/j.
-
-ti/j t' a)/r_ s--fw ---e-qe -- w=---n e- )/ri -- di--cu -ne/ ---h ---ke ma/---xes - qai;
-Lh --tou=j--kai\---Dio\----j u- i(o/-j:o(\--- ga\r-ba- si -- lh= --i+-xo ---lw --qei\j
-nou=-so-n a)--na\ s -tra-to\- n o)/r- se-ka---kh/--n, o )-le/-- kon- to de\---la---oi/,
-ou(/ -- ne-ka- to\n--Xru/ --- sh ---n h) --- ti/--ma- se---n a) ---rh ---th=---ra
-)At ---rei/+---dhj:-o( \ ga\---r h)=l--qe qo---a\ ---j e-)pi\-- nh= --aj )A---xai - w=n
-lu---so/-me- no/j-te-qu/---gat - ra fe/---rwn-t' a)-pe-- rei/ --si' a)/--- poi - na,
- ste/m-ma-t' e)/-xw--- n e)n---xer --si\-n e-(--kh -- bo/ -lou-)A --- po/l-- lw --noj
-xru -se/-o? a)- na\-s --kh/p ---trw?,--kai\--- li/s -- se -to pa/n- ta-j )A - xai-- ou/j,
- )At --rei/ --- +da-- de\ ma/ ---lis - ta du/--- w,--kos --- mh/ -- to-re--la---w=n:
- )At --rei/+ --- dai--te ka--- i\ a)/l -lo-i e) -- u+k---- nh/----mi ---de-j-)A--xai---oi/,
--u( ---mi=n--- me\n--qe-oi\--- doi= - e-n )O--- lu/m --pia----dw/ --ma-t' e)/ --- xon - tej
--e)k --pe/r ---sai--Pri-a/ --moi --o po/----li ---n, eu)=--- d' oi)/- ka-d' i(--ke/s --qai:
- pai= -da d' e)- moi\---lu/ ---- sai-- te fi/ ---lhn,-ta\ d' a)/ --poi--na de/ -- xes - qai,
- a(z -- o/-me---noi---Dio\----j ui(---o\n e(--- kh---bo/-lo---n-)A -- po/l-- lw-- na.
-
- e)/n---q' a)/l-- loi--- me\n--- pa/n -- te-j e-) peu--- fh-/---mh--- sa-n )A- xai--- oi\--23
-ai-)-- dei=s- qai/--- q' i(e--- rh=---- a ka-- i\ a)g---la-a\--de/x--- qa-i a)/poi--- na:
-a)l---l' ou)-- k )At-- rei----/+dh? )--- A-ga--me/m--- noni---h(/n---- da-ne qu---- mw=?,-25
-a)l---la\ ka- kw=----j a)f-- i/ei,--- kra-te- ro\n- d' e)-pi--mu=---- qo-n e)/- tel ---le:
- mh/-- se ge/--ron---koi/----lh-- ? si-n e)---gw\--- pa-ra\-nhu--- si\ ki- xei/----w
- h)\---- nu=n-- dh---- qu/---- non--- t' h)\---u(/s----te-ro--n au)=---ti-j i--- )o/n---- ta,
- mh/-- nu/ toi ou)----xrai/s mh? s-- kh=p--- tron--kai\ s--te/m--- ma---qeo--- i=o:
- th\n- d' e)gw\----ou)----lu/--sw:---pri/n-- min--- kai\-- gh=--- ra-j e)/-- pei--sin--30
- h( --- me-te/--rw?--- e)-ni\---oi)/---- kw? e)- n )/Ar-- ge - i+--th---- lo/-qi pa/t---rhj
- i(s---to\-n e)-poi----xo-me/- nhn--- ka-i\ e)- mo\n---le/-xo- j a)n---ti-o/--w---- san:
- a)l-- l' i)/-qi- mh/----m' e-)re/-qi-----ze sa--w/-----te-ro--j w(/j--ke ne/--h-----ai.
 

 


Vuelta al Principio    Última actualización: Thursday, 21 de February de 2013   Visitantes: contador de visitas