Esta página está en construcción: perdonen los errores y temas inacabados.

This page is being developed: I am sorry for errors and unfinished subjects

Recitación de poesía griega y latina de AGC  (incluido en Métrica griega)

 

Proporcionamos los textos recitados por Agustín García Calvo en grabación acompañando un libro de igual título (Ed.Lucina) En el libro sólo aparecen los textos traducidos al español, pero no los originales , sí recitados. Como ayuda para la escansión que hace el autor extraemos de Internet (Perseus, todos los textos clásicos) casi todos los textos recitados. Escandimos además los principios para poner de manifiesto la métrica anunciada por el autor de libro y grabación.

 

No coincidiendo del todo con los textos en el libro homónimo

 

Ejemplo 1. Hexámetro dactílico en griego.

 

ILIADA, Libro IV Delta-1: Ili-1.4.1.

oi(\ de\ qeoi\ pa\r Zhni\ kaqh/menoi h)goro/wnto
xruse/w|
e)n dape/dw|, meta\ de/ sfisi po/tnia (/Hbh
ne/ktar
e)oinoxo/ei: toi\ de\ xruse/oij depa/essi
deide/xat' a)llh/louj, Trw/wn
po/lin ei)soro/wntej:

au)ti/k' e)peira=to Kroni/dhj e)reqize/men (/Hrhn
kertomi/oij e)pe/essi parablh/dhn
a)goreu/wn:
doiai\ me\n Menela/w|
a)rhgo/nej ei)si\ qea/wn
(/Hrh t' )Argei/h
kai\ )Alalkomenhi\+j )Aqh/nh.
a)ll'
h)/toi tai\ no/sfi kaqh/menai ei)soro/wsai

te/rpesqon: tw=| d' au)=te filomeidh\j )Afrodi/th
ai)ei\ parme/mblwke
kai\ au)tou= kh=raj a)mu/nei:
kai\ nu=n
e)cesa/wsen o)i+o/menon qane/esqai.
a)ll' h)/toi ni/kh
me\n a)rhi+fi/lou Menela/ou:
h(mei=j
de\ frazw/meq' o(/pwj e)/stai ta/de e)/rga,

h)/ r(' au)=tij po/lemo/n te kako\n kai\ fu/lopin ai)nh\n
o)/rsomen
, h)= filo/thta met' a)mfote/roisi ba/lwmen.
ei) d' au)=
pwj to/de pa=si fi/lon kai\ h(du\ ge/noito,
h)/toi me\n oi)ke/oito
po/lij Pria/moio a)/naktoj,
au)=tij d' )Argei/hn
(Ele/nhn Mene/laoj a)/goito.

w(\j e)/faq', ai(\ d' e)pe/mucan )Aqhnai/h te kai\ (/Hrh:
plhsi/ai
ai(/ g' h(/sqhn, kaka\ de\ Trw/essi mede/sqhn.
h)/toi )Aqhnai/h a)ke/wn
h)=n ou)de/ ti ei)=pe
skuzome/nh
Dii\ patri/, xo/loj de/ min a)/grioj h(/|rei:
(/Hrh|
d' ou)k e)/xade sth=qoj xo/lon, a)lla\ proshu/da:

ai)no/tate Kroni/dh poi=on to\n mu=qon e)/eipej:
pw=j
e)qe/leij a(/lion qei=nai po/non h)d' a)te/leston,
i(drw=
q' o(\n i(/drwsa mo/gw|, kame/thn de/ moi i(/ppoi
lao\n a)geirou/sh|, Pria/mw| kaka\ toi=o/ te paisi/n
.
e(/rd': a)ta\r ou)/ toi pa/ntej
e)paine/omen qeoi\ a)/lloi.

que escandimos así:

+`oi(\ de\  qe-+`-oi\  pa\r  +` Zh - ni\ ka-+`-qh/-me-no-+`-i h)-go-ro/-+`-wn-to+`
+`xru-se/w|+` e)n da-pe/-+`-dw| , me-ta\+` de/ s-fi-si+` po/t-ni-a-+` (/H-bh+`
+`ne/k-ta-r e)-+`-oi-no-xo/-+`-ei: toi\ de\+` xru-se/-+o-+`-ij de-pa/-+`-es-si+`
+`dei-de/-xa-+`-t' a)l-lh/-+`-louj,Trw/-+`-wn po/-li-+`-n ei)-so-ro/-+`-wn-tej:+`

 

Ejemplo 2.  Hexámetro dactílico en latín.

 

RERUM NATURA,  libro,1.  216-: RN-1-216. Lucrecio

Illud in his quoque te rebus cognoscere avemus,
corpora cum deorsum rectum per inane feruntur
ponderibus propriis, incerto tempore ferme
incertisque locis spatio depellere paulum,              220

tantum quod momen mutatum dicere possis.
quod nisi declinare solerent, omnia deorsum
imbris uti guttae caderent per inane profundum
nec foret offensus natus nec plaga creata
principiis; ita nihil umquam natura creasset.            225

Quod si forte aliquis credit graviora potesse
corpora, quo citius rectum per inane feruntur,
incidere ex supero levioribus atque ita plagas
gignere, quae possint genitalis reddere motus,
avius a vera longe ratione recedit                              230

hasta aqui grabacion

nam per aquas quae cumque cadunt atque aera rarum,
haec pro ponderibus casus celerare necessest
propterea quia corpus aquae naturaque tenvis
aeris haud possunt aeque rem quamque morari,
sed citius cedunt gravioribus exsuperata;

235

at contra nulli de nulla parte neque ullo
tempore inane potest vacuum subsistere rei,
quin, sua quod natura petit, concedere pergat;
omnia qua propter debent per inane quietum
aeque ponderibus non aequis concita ferri.

240

haud igitur poterunt levioribus incidere umquam
ex supero graviora neque ictus gignere per se,
qui varient motus, per quos natura gerat res.
quare etiam atque etiam paulum inclinare necessest
corpora; nec plus quam minimum, ne fingere motus

245

obliquos videamur et id res vera refutet.
namque hoc in promptu manifestumque esse videmus,

pondera, quantum in est, non posse obliqua meare,
ex supero cum praecipitant, quod cernere possis;
sed nihil omnino regione viai

250

declinare quis est qui possit cernere sese?
Denique si semper motu conectitur omnis
et vetere exoritur novus ordine certo
nec declinando faciunt primordia motus
principium quoddam, quod fati foedera rumpat,

255

ex infinito ne causam causa sequatur,
libera per terras unde haec animantibus exstat,
unde est haec, inquam, fatis avolsa voluntas,
per quam progredimur quo ducit quemque voluptas,
declinamus item motus nec tempore certo

260

nec regione loci certa, sed ubi ipsa tulit mens?
nam dubio procul his rebus sua cuique voluntas
principium dat et hinc motus per membra rigantur.
nonne vides etiam patefactis tempore puncto
carceribus non posse tamen prorumpere equorum

265

vim cupidam tam de subito quam mens avet ipsa?
omnis enim totum per corpus materiai
copia conciri debet, concita per artus
omnis ut studium mentis conixa sequatur;
ut videas initum motus a corde creari

270

ex animique voluntate id procedere primum,
inde dari porro per totum corpus et artus.
nec similest ut cum inpulsi procedimus ictu
viribus alterius magnis magnoque coactu;
nam tum materiem totius corporis omnem

275

perspicuumst nobis invitis ire rapique,
donec eam refrenavit per membra voluntas.
iamne vides igitur, quamquam vis extera multos
pellat et invitos cogat procedere saepe
praecipitesque rapi, tamen esse in pectore nostro

280

 

quiddam quod contra pugnare obstareque possit?

cuius ad arbitrium quoque copia materiai
cogitur inter dum flecti per membra per artus
et proiecta refrenatur retroque residit.
quare in seminibus quoque idem fateare necessest,

285

esse aliam praeter plagas et pondera causam
motibus, unde haec est nobis innata potestas,
de nihilo quoniam fieri nihil posse videmus.
pondus enim prohibet ne plagis omnia fiant
externa quasi vi; sed ne res ipsa necessum

290

intestinum habeat cunctis in rebus agendis
et devicta quasi cogatur ferre patique,
id facit exiguum clinamen principiorum
nec regione loci certa nec tempore certo.

adventu manet incolumis natura abituque,

que escandimos así:

//Il-lud in his quo-que te re./-bus cog/nos-ce-re a/ve-mus//,
// cor-po-ra / cum deor-/-sum rec-/-tum pe-r i-/-na-ne fe/--run-tur//
// pon-de-ri-/-bus pro-pri-/-is, in-/-cer-to / tem-po-re / fer-me//
// in-cer-/-tis-que lo-/-cis s-pa-ti-/-o de-pel-le-re pa-u-/-lum//,

Ejemplo 3

 

ESQUILO: Los Persas, 1

anapestos.

 

 Cominenzo de la obra.

Xoro/j

Ta/de me\n Persw=n tw=n oi)xome/nwn
(Ella/d' e)j ai)=an pista\ kalei=tai,
kai\ tw=n a)fnew=n kai\ poluxru/swn
e(dra/nwn fu/lakej, kata\ presbei/an

5

ou(\j au)to\j a)/nac Ce/rchj basileu\j
Dareiogenh\j
ei(/leto xw/raj e)foreu/ein.
a)mfi\ de\ no/stw| tw=| basilei/w|
+
kai\ poluxru/sou stratia=j h)/dh

10

kako/mantij a)/gan o)rsolopei=tai
qumo\j e)/swqen.
pa=sa ga\r i)sxu\j )Asiatogenh\j
w)/|xwke, ne/on d' a)/ndra bau/+zei,
kou)/te tij a)/ggeloj ou)/te tij i(ppeu\j

15

a)/stu to\ Persw=n a)fiknei=tai:
oi(/te to\ Sou/swn h)d' )Agbata/nwnkai\ to\ palaio\n Ki/ssion e(/rkoj
prolipo/ntej e)/ban, toi\ me\n e)f' i(/ppwn
+.
toi\ d' e)pi\ naw=n, pezoi/ te ba/dhn

20

pole/mou sti=foj pare/xontej:
oi(=oj )Ami/strhj h)d' )Artafre/nhj
kai\ Megaba/thj h)d' )Asta/sphj,
tagoi\ Persw=n,
basilh=j basile/wj u(/poxoi mega/lou,

Xoro/j
e)c ou(= ge xoroi=sin e)fe/sthken trugikoi=j o( dida/skaloj h(mw=n,

ou)/pw pare/bh pro\j to\ qe/atron le/cwn w(j decio/j e)stin:
diaballo/menoj d' u(po\ tw=n e)xqrw=n e)n )Aqhnai/oij taxubou/loij,
w(j kwmw|dei= th\n po/lin h(mw=n kai\ to\n dh=mon kaqubri/zei,
a)pokri/nasqai dei=tai nuni\ pro\j )Aqhnai/ouj metabou/louj.
fhsi\n d' ei)=nai pollw=n a)gaqw=n a)/cioj u(mi=n o( poihth/j,
pau/saj u(ma=j cenikoi=si lo/goij mh\ li/an e)capata=sqai,

mh/q' h(/desqai qwpeuome/nouj, mh/t' ei)=nai xaunopoli/taj.
pro/teron d' u(ma=j a)po\ tw=n po/lewn oi( pre/sbeij e)capatw=ntej
prw=ton me\n i)ostefa/nouj e)ka/loun: ka)peidh\ tou=to/ tij ei)/poi,
eu)qu\j dia\ tou\j stefa/nouj e)p' a)/krwn tw=n pugidi/wn e)ka/qhsqe.
ei) de/ tij u(ma=j u(poqwpeu/saj lipara\j kale/seien )Aqh/naj,

hu(/reto pa=n a)\n dia\ ta\j lipara/j, a)fu/wn timh\n peria/yaj.
 

que escandimos así, en forma de cuatro anapestos, a veces espondeos, a veces espondeos convertidos en dáctilos (aparentes). Quedan en cada verso dos (el sexto verso en uno) compases de 4 largas u ocho breves, configurados de manera variada.:

`Ta/-deme\n` Per--sw=n`tw=-n oi)--`-xo-me/-nwn`
`El-la/-d'e)-`-jai)=--an`pis-ta\ ka-`-lei=--tai`
` kai\ tw=n a)-fne-w=n` kai\po-lu-`-xru/-swn`
` e(-dra/-nwn` fu/-la-kej` ka-ta\pres-`-bei/-an`
` ou(\j au)-- `--to\-ja)/-nac` Ce/r--chj ` ba-si--leu\j`
`Da-rei-`-o-ge-nh\j`
 

Ejemplo 4

Carboneros, de Aristófanes

         anapestos

 

comienzo de la obra

Parabasis 

 

CARBONEROS ACHARNAIS ARISTóFANES.

 

Tetrametro tANAPESTOS cataléctico.

 

 

626---

 

 

 

 

 

Ejemplo 5

 

 

CATULO, Carmina 76

Disticos elegíacos: Hexametro+ pentametro dactílicos.

Si qua recordanti benefacta priora voluptas
    est homini, cum se cogitat esse pium,
nec sanctam violasse fidem, nec foedere in ullo
    divum ad fallendos numine abusum homines,
multa parata manent in longa aetate, Catulle,
    ex hoc ingrato gaudia amore tibi.
nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicere
    possuntaut facere, haec a te dictaque factaque sunt:
omnia quae ingratae perierunt credita menti.
    quare cur tu te iam amplius excrucies?
quin tu animo offirmas atque istinc teque reducis
    et dis invitis desinis esse miser?
difficile est longum subito deponere amorem;
    difficile est, verum hoc qua libet efficias.
una salus haec est, hoc est tibi pervincendum;
    hoc facias, sive id non pote sive pote.
o di, si vestrum est misereri, aut si quibus unquam
    extremam iam ipsa in morte tulistis opem,
me miserum adspicite et, si vitam puriter egi,
    eripite hanc pestem perniciemque mihi!
hei mihi subrepens imos ut torpor in artus
    expulit ex omni pectore laetitias.
non iam illud quaero, contra ut me diligat illa,
    aut, quod non potis est, esse pudica velit:
ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.
    o di, reddite mi hoc pro pietate mea.
 

Ejemplo 6

Parabasis 

 

CARBONEROS ACHARNAIS ARISTóFANES.

 

Tetrametro ttocaico cataléctico.

 

676---

Xoro/j
oi( ge/rontej oi( palaioi\ memfo/mesqa th=| po/lei:
ou) ga\r a)ci/wj e)kei/nwn w(=n e)naumaxh/samen
ghroboskou/mesq' u(f' u(mw=n, a)lla\ deina\ pa/sxomen,
oi(/tinej ge/rontaj a)/ndraj e)mbalo/ntej e)j grafa\j               680

u(po\ neani/skwn e)a=te katagela=sqai r(hto/rwn,
ou)de\n o)/ntaj, a)lla\ kwfou\j kai\ parechulhme/nouj,
oi(=j Poseidw=n a)sfa/leio/j e)stin h( bakthri/a:
tonqoru/zontej de\ gh/ra| tw=| li/qw| prose/stamen,
ou)x o(rw=ntej ou)de\n ei) mh\ th=j di/khj th\n h)lu/ghn.        685

o( de/, neani/aj e(autw=| spouda/saj cunhgorei=n,
e)j ta/xoj
+ pai/ei cuna/ptwn stroggu/loij toi=j r(h/masin:
ka)=|t' a)nelku/saj e)rwta=| skanda/lhqr' i(sta\j e)pw=n
a)/ndra Tiqwno\n spara/ttwn kai\ tara/ttwn kai\ kukw=n.
o( d' u(po\ gh/rwj mastaru/zei, ka)=|t' o)flw\n a)pe/rxetai,

ei)=ta lu/zei kai\ dakru/ei kai\ le/gei pro\j tou\j fi/louj,
ou(= m' e)xrh=n soro\n pri/asqai tou=t' o)flw\n a)pe/rxomai.

que escandimos así

oi( ge/rontej oi( palaioi\ memfo/mesqa th=| po/lei:
ou) ga\r a)ci/wj e)kei/nwn w(=n e)naumaxh/samen
ghroboskou/mesq' u(f' u(mw=n, a)lla\ deina\ pa/sxomen,
oi(/tinej ge/rontaj a)/ndraj e)mbalo/ntej e)j grafa\j

 

 
Parabasis de Varboneros
 

Ejemplo 7

 

 MOSTELLARIA PLAUTO, 364--

 

Tetrametro trocaico

 

tetrámetro trocaico cat. Ttc   / ˉ ˇ ˉ ˇ / ˉ ˇ ˉ ˇ / ˉ ˇ ˉ ˇ / ˉ ˇ ˉ / 23 15

     / ˉ ˇ ˉ ˇ / ˉ ˇ ˉ ˇ / ˉ ˇ ˉ ˇ / ˉ ˇ ˉ /

  /Iúp-pi-ter su-pre-mu-s sum- / mi-s o-pi-bus / at-que in-dus-/ tri-is //
// me pe-ri-is-/-se et Phi-lo-la-/che-tem cu-pit / e-ri-lem fi-/li-um.//

occidit Spes nostra, nusquam stabulum est Confidentiae,
nec Salus nobis saluti iam esse, si cupiat, potest:

y, compartido

T.      //  Phi-lo-la-ches. /
P                                 Quid est?
T.                                             ego et /  tu--
P.           
                                                         Quid et e-go /  et tu?  //
 

 

(previo para mwdir el metro)

Tranio
Iúppiter supremus summis opibus atque industriis
me periisse et Philolachetem cupit erilem filium.

occidit Spes nostra, nusquam stabulum est Confidentiae,
nec Salus nobis saluti iam esse, si cupiat, potest:

ita mali, maeroris montem maximum ad portum modo
conspicatus sum: erus advenit peregre, periit Tranio.
ecquis homo est, qui facere argenti cupiat aliquantum lucri+,

quí hodie+ sese excruciari meam vicem possit pati?
ubi sunt isti plagipatidae, ferritribaces viri+,

vel isti qui hosticas trium númmum causa+ subeunt sub falas,
ubi quinis aut denis hastis corpus transfigi solet?
ego dabo ei talentum, primus qui in crucem excucurrerit;

sed ea lege, ut offigantur bis pedes, bis bracchia.
ubi id erit factum, a me argentum petito praesentarium.

sed ego--sumne infelix, qui non curro curriculo domum?
Philol.
<Adest> adest opsonium. eccum Tranio a portu redit.
 

 

Tr.        Philolaches.
Philol.                   Quid est?
Tr.                                   <Et> ego et tu--
Philol.           
                                            Quid et ego et tu?
Tr.        Periimus.
Philol.                Quid ita                                                                    365
Tr.                                    Pater adest.
Philol.                                            Quid ego ex te aúdio?
Tr.         Absumpti sumus.  pater inquam+ tuos venit.
Philol.        Vbi is est, obsecro?
Tr.                                             Vbi is est,  adest.
Philol.   
Quis id ait? qu  is vidit?
Tr.                                        Egomet+ inquam vidi.
Philol.                                                                Vae mihi.
               quid ego ago?+
Tr.                        Nam quid tu, malum+, me rogitas+ quid agas?+ accubas+.
Philol.    Tutin+ vidisti?+
Tr.                                Egomet, inquam.
Philol.      
                                                    Certe?
Tr.                                                                <Certe> inquam.
Philol.                                                                                 Occidi,            370
                si tu vera memoras.
Tr.                                    Quid mihi sit boni, si mentiar?
Philol.     Quid ego nunc faciam++?
Tr.                                        Iube haec hinc omnia amolirier.
                quis istic dormit?
Philol.                        Callidamates.
Tr.                                             Suscita istum, Delphium+.
Del.        Callidamates, Callidamates, vigila+.
Call.                                                    Vigilo, cedo [ut] bibam.
Del.        Vigila. pater advenit peregre Philolachis.
Call.                                                                       Valeat pater.
Philol.    
Valet ille quidem+, atque <ego> disperii.
Call.                                                                 Bis periisti? qui potest?
Philol.     Quaeso edepol, exsurge; pater advenit.
Call.                                                                Tuos venit pa
                iube abíre rursum. quíd illi reditio etiam+ húc fuit?
Philol.      Quid ego agam? pater iam híc me offendet miserum+ adveniens ebrium,
                aedis plenas convivarum et mulierum. miserum est opus++,
                igitur+ demum+ fodere+ puteum+, úbi sitis+ fauces+ tenet+;
                sicut ego adventu patris nunc quaero quid faciam miser.
Tr.   
       Ecce autem <iterum> hic deposivit caput et dormit. suscita.
Philol.      Etiam vigilas? pater, inquam, aderit iam hic meus.
Call.       
                                                                                 Ain tu, pater?
                 cedo soleas  mihi, ut arma capiam. iam pol ego occidam patrem+.
 

Ejemplo 7

 

Sofocles: Edipo Rey

 

TRIMETRO yámbico

 

1054

Oi)di/pouj
gu/nai, noei=j e)kei=non, o(/ntin' a)rti/wj       
        1055

molei=n e)fie/mesqa; to/nd' ou(=toj le/gei;
)Ioka/sth
ti/ d' o(/ntin' ei)=pe; mhde\n e)ntraph=|j: ta\ de\
r(hqe/nta bou/lou mhde\ memnh=sqai ma/thn.
Oi)di/pouj
ou)k a)\n ge/noito
+ tou=q' o(/pwj+ e)gw\+ labw\n
shmei=a toiau=t' ou) fanw=
++ tou)mo\n+ ge/noj+.  1060
)Ioka/sth

mh\ pro\j qew=n, ei)/per ti tou= sautou= bi/ou
kh/dei, mateu/sh|j tou=q': a(/lij nosou=j' e)gw/
++.
Oi)di/pouj
qa/rsei: su\ me\n ga\r ou)d' e)a\n
+ tri/thj+ e)gw\
mhtro\j
+ fanw= tri/douloj+, e)kfanei= kakh/.
)Ioka/sth
o(/mwj piqou= moi, li/ssomai: mh\ dra= ta/de.            1065
Oi)di/pouj

ou)k a)\n piqoi/mhn mh\ ou) ta/d' e)kmaqei=n safw=j+.
)Ioka/sth
kai\ mh\n fronou=sa/ g' eu)= ta\ lw=|sta/ soi le/gw
+.
Oi)di/pouj
ta\ lw=|sta toi/nun tau=ta/ m' a)lgu/nei pa/lai.
)Ioka/sth
w)= du/spotm', ei)/qe mh/pote gnoi/hj o(\j ei)=
+.
Oi)di/pouj
a)/cei tij e)lqw\n deu=ro to\n both=ra/ moi;                1070

tau/thn d' e)a=te plousi/w| xai/rein ge/nei+.
)Ioka/sth
i)ou\ i)ou/, du/sthne: tou=to ga/r j' e)/xw
mo/non proseipei=n, a)/llo d' ou)/poq' u(/steron.
 

Ejemplo 8 

EUNUCO de TERENCIO

    SENARIO YAMBICO

 

senario yámbico Sy   / ˇ ˉ ˇ ˉ / ˇ ˉ ˇ ˉ / ˇ ˉ ˇ ˉ / 18 12

 

Eu,46

 

     /  ˇ  ˉ  ˇ  ˉ / ˇ  ˉ    ˇ     ˉ /  ˇ  ˉ   ˇ   ˉ /

        // Qui-d i-g-itur  fa-ciam? non eam? / ne nunc qui-dem //
 

PHAEDRIA. PARMENO.
Ph.
Quid igitur faciam? non eam? ne nunc quidem
Cum arcessor ultro? an potius ita me comparem
Non perpeti meretricum contumelias?
Exclusit: revocat. Redeam? non, si me obsecret.        50
Pa.

Si quidem hercle possis, nihil prius neque fortius:
Verum si incipies, neque pertendes naviter,
Atque ubi pati non poteris, cum nemo expetet,
Infecta pace, ultro ad eam venies, indicans
Te amare et ferre non posse, actum est: ilicet:           
55

Peristi. Eludet, ubi te victum senserit.
Proin tu dum est tempus etiam atque etiam cogita+,
Here, quae res in se neque consilium neque modun
Habet ullum eam consilio regere non potes.
In amore haec omnia insunt vitia; iniuriae,                  60

Suspiciones, inimicitiae, indutiae,
Bellum, pax rursum. Incerta haec si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas
Quam+ si des operam ut cum ratione insanias.
 

Ejemplo 9 

Jonicos            compas de 9 por 8

Anacreonte, fragmento 44

No esta en perseus

 

 

Ejemplo 10

Galiambos: exóricos y misticos.

El metro:

/ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ // ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˉ /

 

Catulo  63    1-33

Super alta vectus Attis celeri rate maria
Phrygium ut nemus citato cupide pede tetigit
adiitque opaca silvis redimita loca deae,
stimulatus ibi furenti rabie, vagus animis
devolvit ili acuto sibi pondera silice.
itaque ut relicta sensit sibi membra sine viro,
etiam recente terrae sola sanguine maculans
niveis citata cepit manibus leve typanum,
typanum, tubam Cybelles, tua, mater, initia,
quatiensque terga tauri teneris cava digitis
canere haec suis adorta est tremebunda comitibus
“agite ite ad alta, Gallae, Cybeles nemora simul,
simul ite, Dindymenae dominae vaga pecora,

 

Ejemplo 11

 

Distico Sinarteto

 

alternar en cada ve

 

técnica Arquiloquia: igual + doble 

Trimetro yambico+trimetro dactilico catalec...

 

ZEUS   estatos

 

Latin Horacio 4º Carmina, libro 1.

CA-1-4

 modo   aequiloqio

Estrofa:

Dímetro tetrámetro dactílico + Tripodia trocaica

Trímetro yámbico cataléctico

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni+
trahuntque siccas machinae carinas+
ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni
nec prata canis albicant pruinis.
iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna
iunctaeque Nymphis Gratiae decentes
alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Volcanus ardens+ visit+ officinas+.
nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
aut flore, terrae quem ferunt solutae,
nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
seu poscat agna sive malit haedo.
pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris. o beate Sesti,
vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam;
iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia; quo simul mearis,
nec regna vini sortiere talis+
nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
nunc omnis et mox virgines tepebunt.
 

ESTROFA EÓLICA

 

   la cual vemos en Estrofas griegos_lista

 

Ejemplo 12

 

Carmina 5 del primero  Horacio

 

Estrofa asclepiadea 5ª:  dos Asclepiadeos menores , ferecracio y glicónico

/ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ /  ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ / 

/ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ /  ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ / 

/ ˉ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ /

/ ˉ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ /

/ Quis mul-ta gra-ci-lis /  te  pu-  er  in  ro- sa
/ per - fu- sus li-qui-dis / ur- ge-t_ o-do-ri-bus
/ gra-to, Pyr- rha, sub an- tro?
/ cui fla-vam  re - li - gas co-mam
 
El texto es::
 
Quis+ multa gracilis te puer+ in rosa
perfusus liquidis urget+ odoribus
grato, Pyrrha+, sub antro?
cui flavam religas comam
 

simplex munditiis? heu quotiens fidem
mutatosque deos flebit et aspera
nigris aequora ventis
emirabitur insolens

qui nunc te fruitur credulus aurea,
qui semper vacuam, semper amabilem
sperat, nescius aurae
fallacis. miseri, quibus

intemptata nites+. me tabula sacer
votiva paries indicat uvida
suspendisse potenti
vestimenta maris deo.

 

Ejemplo 13

 

SAFO

 

Estrofa safica:  Tres endecas´´ilabos s´´aficos y un adonio (quiz´´a ligado al verso anterior,

 

 primera oda

unico poema conservado completo

ritmo eolio. Dialecto lesbio

 

poikilo     Afrodita

....

....

....  Damos esso

 

 

Ejemplo 14

 

Estrofa alcaica: Tres endecas´´ilabos y un decas´´ilabo, todos alcaicos.

 

/ ˇ ˉ ˇ ˉ | ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ /

/ ˇ ˉ ˇ ˉ | ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ /

/ ˇ ˉ ˇ ˉ | ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ /

/ ˇ ˉ ˇ ˉ | ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ /

 

Estrofa alcaica

Alceo...

 

"No entiendo tal motin..."

 

asindeton...

....

melaina

 

 

Horacio:  n. 26

    Estrofa alcaica, o sea,

Vi-xi pu-el-lis nu-pe-r i-do-ne-us
et mi-li-ta-vi non si-ne glo-ri-a;
nun-c ar-ma de-func-tum-qu-e bel-lo
bar-bi-ton hic pa-ri-es ha-be-bit,

Carmina, Libro 3, nº 26.

Vixi puellis nuper idoneus
et militavi non sine gloria;
nunc arma defunctumque bello
barbiton hic paries habebit,

laevum marinae qui Veneris latus
custodit. hic, hic ponite lucida
funalia et vectis et arcus
oppositis foribus minacis.

o quae beatam diva tenes Cyprum et
Memphin carentem Sithonia nive,
regina, sublimi flagello tange
Chloen semel arrogantem.

  


Vuelta al Principio    Última actualización: Thursday, 21 de February de 2013   Visitantes: contador de visitas